i dag att

sånt här gör mig glad:

Regeringen har beslutat att ge i uppdrag till Socialstyrelsen att driva ett nationellt utvecklingscentrum för barn och unga som löper risk att drabbas av svårare psykisk ohälsa (förkortat UPP).

Hemskt att ett sådan ska behövas, men bra att man tar det allvar. Jag klipper direkt från regeringsuppdraget och klistrar in här:

Samverkan är en förutsättning för att uppnå en helhetssyn på barns och ungas behov och för att identifiera viktiga arbetsområden. En central del av UPP-centrums uppdrag ska därför vara att etablera samverkan med aktörer som regelbundet möter barn och unga inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, förskola och skola (exempelvis barnhälsovård, skolhälso-vård/elevhälsa, primärvård etc.) men också med FoU-enheter, högskolor och universitet, patienters, brukares och närståendes organisationer samt föräldraföreningar och idéburna organisationer. Andra viktiga dialog- och samverkansparter för centrumet är berörda nationella myndigheter, som t.ex. Skolverket, Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndig-heten och Statens folkhälsoinstitut.
 
Och det är ju precis det jag och vi i (M) i regionen envist hävdat – Vi måste samarbeta MER! Prata med alla anhöriga, drabbade, med skolhälsovården, föreningar, läkare, psykiatriker och psykologer. Ja, egentligen med alla som har nåt att bidra med. Det är inte organisationsgränserna som är viktiga. Det är individen!