jämlik sjukvård

 

Alla människor i Sverige har rätt till en god sjukvård, oavsett var någonstans man råkar vara bosatt. Det är inte acceptabelt att kvaliteten på och tillgängligheten till sjukvård skiljer sig åt i olika delar av landet. Inte ens inom Västragötalandsregionen har vi lyckats få en helt jämlik vård. Geografin spelar fortfarande roll.

Fortfarande kommer också rapporter om att skillnader görs mellan män och kvinnor. Att patienter blir bemötta och behandlade beroende på kön, inte beroende på vårdbehov. Något som är helt oacceptabelt år 2010!

En annan utmaning är att se till att alla som behöver vård verkligen får det i rätt tid. Köer är ett begrepp som inte hör hemma i sjukvården. Sjukvård är inte en ”vara” som ska ransoneras. Tillgång till sjukvård är en mänsklig rättighet.

Att ställa människor i kö sparar inga pengar, även om somliga tycks tro det. Tvärtom så skapar köandet större kostnader. Människor får utså obehag/lidande onödigt länge och är sjukskrivna onödigt länge, med ekonomiska konsekvenser både för den enskilda (som ska leva på sjukpenning) och för samhället.

Människor som är sjuka behöver få vård, behandling, medicin snarast möjligt. När de börjat tillfriskna måste de som har behov av det snarast få tillgång till rehabilitering. Med rätt – och snabb – rehabilitering påskyndas tillfrisknandet, man mår bättre psykiskt och chanserna att komma tillbaka till sitt ”gamla” liv ökar väsentligt. Om man däremot inte får rätt rehabilitering riskerar man långdragna efterverkningar och möjligheterna att återfå sitt gamla oberoende minskar.

Sjukvården står inför många fler – och växande utmaningar:

En åldrande befolkning ställer krav på fler geriatriker, fler vårdplatser, ett flexiblare samarbete mellan kommuner och landsting.

Den medicintekniska utvecklingen ger oss möjlighet att rädda fler liv, men ställer också krav på utveckling inom intensivvård, eftervård, uppföljning.

Många av våra sjukhus är gamla och står inför omfattande renoveringsbehov. Nya diagnostiserings- och behandlingsmetoder ställer krav på investeringar i ny teknik och i vissa fall på helt nya byggnader. Något som är kostsamt till en början. Samtidigt måste gamla, mindre effektiva metoder rangeras ut. Något som ställer krav på såväl politiskt som medicinskt ledarskap.

Framtiden innehåller såväl växande möjligheter som växande utmaningar. Den verkliga utmaningen är att få dessa två att mötas.