på patientsäkerhet

Som några av er kanske läst i tidigare artiklar av undertecknad är patientsäkerheten ett område som ligger mig varmt om hjärtat.

Läkareden säger “Om möjligt bota, annars lindra, alltid trösta”. Men ibland hjälper inte de bästa intentioner. Ibland går det väldigt, väldigt fel och den sjukvård som ska bota, lindra och trösta skadar istället. Detta är naturligtvis inte med vilje eller onda avsikter. Det är sällan heller en enskild sjukvårdsanställds fel. Felet ligger ofta i arbetssätt, processer och system som inte säkerställer säkerheten. När en vårdskada inträffar måste orsaken omedelbart utredas och allt göras för att förhindra att felet upprepas.

I regeringens proposition Patientsäkerhet och tillsyn (Prop. 2009/10:210) föreslår man en ny patientsäkerhetslag. Den nya lagen innehåller bl. a bestämmelser om att vårdgivare ska bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Man ska alltså utreda händelser som medfört – eller kunnat medföra – en vårdskada.

I lagförslaget ligger också ett reformerat ansvarssystem inom hälso- och sjukvården. Tex ska en sjukvårdsanställd som orsakat en vårdskada kunna åläggas en prövotid. Vårdanställda som begår brott ska kunna bli av med sin legitimation, även om brottet inte direkt har med tjänsteutövningen att göra.

Man föreslår också att apotekspersonal ska ha en skyldighet att anmäla om man ser att en läkare skriver ut narkotiska preparat på ett sätt som verkar stå i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Allt detta tycker jag är mycket bra! Patientsäkerheten behöver komma i större fokus än tidigare. Vi måste kunna lita på att vi blir väl omhändertagna när vi söker vård. På att läkare, sjuksköterskor, tandläkare osv verkligen arbetar enligt de riktlinjer som är bestämda. Och på att ansvariga har system som understödjer en god vård och som uppmärksammar felaktigheter på ett tidigt stadium.

Säkerhetsarbetet är också viktigt för alla anställda inom sjukvården. Som ansvarig för en patient måste man kunna känna att de system och processer man arbetar med underlättar, inte försvårar. Att det finns säkerhetsspärrar som förhindrar misstag i tex medicinering. Att journalsystem fungerar och innehåller viktig information om patienten, tex allergier, tidigare reaktioner på behandling osv.

Att ta pulsen på sjukvården genom ett systematiskt patientsäkerhetsarbete förebygger vårdskador – så att sjukvården kan göra det den ska – Bota, lindra och trösta.