på förändringarna i sjukförsäkringen

Och i dag tänkte jag göra det väldigt enkelt för mig:  Jag klipper helt enkelt in en relativt kort förklaring från Socialförsäkringsutskottet om hur de tänkt. Men jag återkommer med mer personliga reflektioner på temat.

Översyn av sjukförsäkringen – förslag till förbättringar

I dag har socialförsäkringsminister Ulf Kristersson presenterat departementspromemorian ”Översyn av sjukförsäkringen – förslag till förbättringar” som innehåller de förändringar som regeringen avser att göra på sjukförsäkringsområdet. Regeringen har varit tydlig under arbetet med översynen. Grunderna för sjukförsäkringsreformen ligger fast. Men efter en noggrann översyn lägger regeringen nu fram förslag på fem förbättringar samt några tekniska justeringar för att sjukförsäkringen bättre skall fungera i enlighet med ambitionerna.

1. Ökat utrymme för individuella bedömningar

Den som är för sjuk för att kunna tillgodogöra sig de insatser som Arbetsförmedlingen erbjuder ska stanna i sjukförsäkringen. Redan i dag finns det tydliga undantag för svårt sjuka personer men nu föreslås en ny regel som ökar utrymmer för individuell bedömning och som anger att om det av andra anledningar är oskäligt att en person lämnar sjukförsäkringen, ska de inte lämna sjukförsäkringen.

2. Ersättning för personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst (”noll-klassade”)

Den svenska sjukförsäkringen bygger på att man har en försäkrad inkomst som i sin tur ligger till grund för den ersättning man får. Det finns dock människor som haft den gamla formen av tidsbegränsad förtidspension och som saknar sjukpenninggrundande inkomst. Nu föreslås en ny, särskild ersättning till denna grupp för att färre ska bli hänvisade till socialtjänsten. Ett nytt bostadsstöd till samma grupp understryker den ambitionen.

3. Färre ska falla mellan stolarna genom tidigare samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har i uppdrag att undersöka varje persons möjlighet att komma tillbaka till arbetslivet efter uppnådd maxtid i sjukförsäkringen. Men stödet har ofta kommit för sent och pågått under alltför kort tid. Stödet från Arbetsförmedlingen ska i stället kunna ges redan under tiden i sjukförsäkringen. Det minskar också oron över att byta ersättningssystem från sjukförsäkringen till arbetsmarknadspolitiken.

4. AF får 3 000 nya platser att erbjuda personer med nedsatt arbetsförmåga

Arbetslivet upplevs för många med nedsatt arbetsförmåga som allt tuffare och med höga krav på flexibilitet. Samtidigt bör även en tydlig men begränsad arbetsförmåga tas tillvara på arbetsmarknaden. För dem som lämnar sjukförsäkringen men har svårt att konkurrera på den vanliga arbetsmarknaden behövs det fler anpassade arbetsuppgifter. Förslaget ökar med 3 000 platser möjligheterna för Arbetsförmedlingen har erbjuda arbete till personer med nedsatt arbetsförmåga.

5. Stärk förtroendet för försäkringskassans beslut

Ingen försäkring som bygger på svåra bedömningar med stor betydelse för människors ekonomi och livssituation kommer fungera helt utan konflikter, oavsett hur reglerna ser ut. Däremot behövs ett brett förtroende för hela kedjan inom socialförsäkringen, för regler, för myndigheten och för rättssäkerheten i omprövningen. Här föreslås ett brett arbete inriktat på att stärka förtroendet för alla delar. Speciellt gäller detta den enskildes stöd i omprövning och Försäkringskassans medicinska kompetens och samarbete med sjukskrivande läkare.

Förutom dessa fem förbättringar föreslås också några mer tekniska justeringar som ska underlätta för företagare, vid sjukresor till arbetet och vid arbetsskada.

Arbetsgivarens sjuklöneansvar

Den som har varit sjukskriven länge och efter arbetslivsintroduktion återkommer till sjukförsäkringen får i dag än en gång sjuklön från sin arbetsgivare istället för ersättning från Försäkringskassan. Förslaget innebär att det för arbetsgivaren inte i dessa fall ska räknas som en ny sjukskrivning, utan att den sjukskrivne får vanlig sjukpenning även under de två första veckorna vid återkomst till sjukförsäkringen.

Sjukresor till arbetet

Försäkringskassan ersätter i dag resor till och från arbetet i stället för sjukpenning, när detta kan underlätta återgång till arbete. Dagar med sådan ersättning räknas dock just nu som dagar med sjukpenning, vilket kan leda till problem när den sjukskrivne når olika tidsgränser. Förslaget innebär att dagar då den försäkrade inte fått sjukpenning, utan enbart ersättning för merutgifter, inte skall räknas som sjukpenningdagar.

Arbetsskador

I dag kan den som är deltidssjukskriven på grund av arbetsskada och som passerat 915 dagar inte bli sjukskriven på den del som vederbörande arbetar. Detta kan orsaka problem för en person som drabbas av andra sjukdomar, men som redan använt alla sjukförsäkringens dagar och därmed riskerar att få endast halv sjukpenning utbetald. Förslaget innebär att sjukpenning på fortsättningsnivån ska kunna betalas ut för hela nedsättningen av arbetsförmåga, även om endast en del av den har orsakats av en arbetsskada. Nedsättningen av arbetsförmåga måste dock till minst en fjärdedel bero på arbetsskada.

Departementspromemorian skickas inom kort ut på remiss och svar inväntas till sommaren. Regeringen återkommer därefter till riksdagen för beslut under hösten. Ikraftträdandet för ny lagstiftning kan ske den 1 januari 2012.