Det behövs ytterligare satsningar på psykiatrin!

Under valrörelsen i våras presenterade vi, tillsammans med övriga allianspartier, nio konkreta åtgärder för att förbättra ungas psykiska hälsa. I S,V, MP-ledningens budget för i år finns endast ett litet, litet stycke om psykiatri med. Inga satsningar, bara konstaterande att psykiska ohälsa är ett folkhälsoproblem.

Vill man komma till rätta med det problemet behövs konkreta åtgärder, så tidigt som möjligt. Här är våra nio förslag:

1: Västra Götalandsregionen ska utveckla ett kompetenscenter för skolhälsovården som stöd för skolhälsovårdspersonal och övrig skolpersonal kring vård och hälsa hos yngre.

2: Västra Götalandsregionen ska utreda inrättandet av särskilda team med kompetens kring vård och hälsa hos yngre, som kan stötta skolhälsovården med förebyggande arbete eller vid belastningar.

3: Sjukvårdsrådgivningen ska, i enlighet med tidigare fattat beslut i Hälso- och Sjukvårdsutskottet, utreda möjligheterna att organisera en särskild ”barnlinje” med särskild kompetens ta hand om och ge råd till såväl föräldrar som unga patienter.

4: Hela regionen ska klara vårdgarantin inom BUP. Alliansregeringen skärpte 2009 upp vårdgarantin inom BUP till maximalt 30 dagar för ett första besök. Västra Götalandsregionen klarar idag inte vårdgarantin på samtliga sjukhus.

5: Behoven är så stora inom barn- och ungdomspsykiatrin att verksamheten ska fredas från besparingar. Om man av medicinska skäl behöver ändra i verksamheter måste det säkerställas att de berörda patienterna får en likvärdig eller bättre vård.

6: Många inom såväl primärvården som den psykiatriska specialistvården har pekat på behovet av fungerande kommunikationskanaler. Vi kommer att inrätta en telefonlinje dit anställda inom primärvården kan vända sig för rådgivning kring psykiatrisk vård.

7: Vi ska göra satsningar på förebyggande arbete inom särskilda riskgrupper, till exempel barn till missbrukare, psykiskt sjuka och barn till döende föräldrar. Satsningarna handlar framförallt om uppsökande verksamhet och stödverksamhet – men också exempelvis utbildningsinsatser för vårdpersonal att tidigt upptäcka barn i riskgrupper.

8: Öppettiderna på ungdomsmottagningarna behöver ses över, det ska vara möjligt att komma på obokade besök vid tider som är anpassade till tjejer och killars skolgång, arbete och fritidsvanor.

9: Det ska ske en utveckling av psykosocial kompetens vid ungdomsmottagningarna och en samordning mellan medicinsk, psykosocial samt barn- och ungdomspsykiatrisk kompetens.

Det räcker inte att konstatera att psykisk ohälsa är ett problem. Man måste göra något åt problemet. Då är inte nedskärningar och besparingar den rätta vägen att gå! Det behövs ytterligare satsningar och en vilja att verkligen åstadkomma en förändring!