2012 har precis börjat…

…ändå vet vi att i år kommer omkring 17 kvinnor att dödas av någon de älskar/har älskat. 60 000 kvinnor kommer att bli utsatt för någon typ av våld av en man i sin omedelbara närhet. 190 000 barn – en i det närmaste ofattbar siffra – kommer att bli vittnen till hur deras mammor misshandlas.

(Och ja, jag vet att det förekommer våld även i samkönade relationer och att kvinnor misshandlar män, men just nu koncentrerar vi oss på den till antalet något större gruppen, ok?)

När Fredrik Reinfeldt jultalade förra året var våld i nära relationer ett av de viktiga ämnen han tog upp.  Under 2011 har Moderaterna genomfört projektet “Vem ska tro på mig?” genom en liten arbetsgrupp, bestående av Ewa Thalén Finné och Andreas Norlén.

De har besökt polis, åklagare, kvinnojourer, socialtjänst, hälso- och sjukvård mfl för att samla på sig erfarenheter, synpunkter och förslag.

Projektet har nu utmynnat i en mycket läsvärd rapport  med 50 konkreta förslag.

Förslagen kommer i korthet här nedan. Men jag kan varmt rekommendera dig att läsa hela rapporten, som du finner här:

http://moderat.se/web/Rapport_om_vald_i_nara_relationer.aspx

För även om vi inte vill tro att detta rör oss, så är det en alltför verklig del av Sverige 2012. Dags att göra nåt åt det!

Här följer arbetsgruppens förslag till konkreta åtgärder:

Se över åklagarnas och domstolarnas praxis vad gäller anhållande och häktning vid misstanke om relationsvåld. Om anhållande- och häktningspraxis visar sig vara restriktiv bör Åklagarmyndigheten få i uppdrag att utveckla sitt arbete med dessa frågor.

• Den som misstänks för relationsvåld ska i normalfallet inte vistas i parets gemensamma bostad under utredningstiden. Kan den misstänkte inte häktas bör besöksförbud i egen bostad kunna meddelas.

• Skapa jourboenden dit personer som ålagts besöksförbud i egen bostad kan hänvisas.

• Bättre möjligheter för kvinnan att få tag på sina tillhörigheter, till exempel genom ett snabbspår hos Kronofogdemyndigheten eller ett tydligt uppdrag till polisen.

• Utveckla samarbeten mellan kommunerna för att kunna erbjuda kvinnor som drabbas av våld i en nära relation möjlighet till skyddat boende i en annan kommun och för att underlätta kvinnors möjligheter att etablera sig permanent på en annan ort.

• Kommunerna bör inrätta en personsäkerhetsansvarig för samverkan mellan relevanta aktörer.

• Sjukvården tillsammans med rättsväsendet bör överväga att utveckla ett misshandels-kit med uppgift om prover som behöver tas och undersökningar som behöver göras när ett misshandelsoffer söker sjukvård.

• Fortsätt utbildningssatsningarna inom rättsväsendet när det gäller bemötande av brottsdrabbade.

• Se till att det finns karriärvägar för poliser som utreder relationsvåld.

• Se över möjligheten att få rättshjälp vid bodelning.

• Se över om det går att begränsa möjligheterna att förhala ett bodelningsförfarande.

• Inrätta fler relationsvåldscentra, där alla professioner, som kan bistå våldsdrabbade kvinnor och barn, finns.

• Se till att möjlighet till juridisk rådgivning finns på dessa relationsvåldscentra.

• Se till att den våldsdrabbade erbjuds hjälp inom 48 timmar.

• Se över införandet av en “resultatpeng” till de polismyndigheter som lyckas klara upp en viss andel (eller mer) av de ärenden som rör våld i nära relationer.

• Höj kompetensen inom statliga myndigheter, förskolan, skolan, sjukvården och på andra håll om innebörden av skyddade personuppgifter.

• Låt Skatteverket eller polisen utarbeta råd och checklistor som anger hur myndigheter, företag med flera ska agera för att inte röja skyddade personuppgifter.

• Skärp straffet för brott mot tystnadsplikt, när någon av oaktsamhet röjer till exempel skyddade personuppgifter.

• Se över de regler som påverkar kvinnor och barn som lever med skyddade personuppgifter, när vårdnaden om barnen är delad eller pappan har rätt till umgänge med barnen.

• Se över arbetet med att utveckla och sprida kunskap om riskbedömningsinstrument och strukturerade riskbedömningar inom polisen.

• Säkerställ att polisen gör riskbedömningar i alla situationer då det är motiverat.

• Öka kunskapen om riskbedömningsinstrument och strukturerade riskbedömningar inom Åklagarmyndigheten och domstolarna.

• Använd klassiskt polisarbete, inklusive spaningsinsatser, för att upptäcka och beivra överträdelser av kontaktförbud.

• Prioritera överträdelser av kontaktförbud högre i polisarbetet, dels för att skydda hotade kvinnor i enskilda fall, dels för att förstärka förtroendet för kontaktförbudet som företeelse.

• Se till att alla som får beslut om kontaktförbud till skydd för sin person har en kontaktperson inom polisen.

• Öka möjligheterna att använda närståendemeddelanden som bevis i ärenden som rör hot och våld i nära relationer.

• Tydliggör vilka uppgifter en särskild företrädare för barn har.

• Gör det möjligt att utse särskild företrädare för barn, även när barnet bevittnat våld i en nära relation.

Synliggör den psykiska misshandeln och tydliggör därför i paragraferna om misshandel respektive vållande till kroppsskada eller sjukdom att bestämmelserna avser såväl fysiska som psykiska skador.

• Höj kompetensen inom rättsväsendet när det gäller vad psykiska skador är, hur de uppkommer och vilka konsekvenser de får för den som drabbas.

• Ett naturligt led i polisarbetet bör vara att också göra läkarutredningar av psykiska skador.

• Se över hur kvinnor i samband med relationsvåld ska få hyra en ny lägenhet, även om de är skuldsatta och/eller har betalningsanmärkningar.

• Se över möjligheten att ge våldsutsatta kvinnor kommunala hyresgarantier för att underlätta för dem att få en bostad.

• Undersök om det finns tecken på att upprepat och utdraget processande används som ett medel för att trakassera andra, t.ex. en tidigare partner.

• Kräv bägge vårdnadshavares godkännande för att minderåriga ska kunna erhålla nationellt id-kort, d.v.s. inför samma regelverk som för minderårigas möjlighet att erhålla pass.

• Tydligare regelverk för hur samverkan ska ske mellan kommuner när det gäller kvinnor och barn i extrema situationer.

• Höjd kompetens hos socialtjänst och andra aktörer när det gäller skolgång och andra praktiska frågor som måste lösas när mammor och barn lever i extrema situationer.

• Säkerställ att män som misshandlar erbjuds behandling för att förändra sitt beteende, när behandling bedöms lämplig.

• Utveckla och utvärdera kriminalvårdens arbete med intagna som dömts för relationsvåld.

Höj kompetensen inom socialtjänsten, äldre- och handikappomsorgen, skolan, sjukvården och rättsväsendet när det gäller övergrepp mot funktionsnedsatta.

• Tydliggör inom socialförvaltningen vem som bär ansvar för våldsdrabbade funktionsnedsatta personer..

• Se till att rättsväsendet har tillgång till personer som har specialistkompetens när det gäller att kommunicera med personer med olika slags funktionsnedsättningar och som kan fungera som ett slags tolkar när funktionsnedsatta ska förhöras.

• Se till att det finns skyddade boenden som är tillgängliga för funktionsnedsatta.

• Skapa rutiner inom Rikskriminalpolisen, Interpol och Utrikesdepartementet för hur ärenden om hedersrelaterad brottslighet med internationell anknytning ska handläggas och var polisens utredare kan få hjälp och vägledning.

• Utöka dialogen med och mellan kulturella och religiösa ledare när det gäller till exempel kulturellt betingade föreställningar om heder, skam, familj, kvinnor och män, bland annat för att den svenska familjerättsliga lagstiftningen ska vinna ökad förståelse och efterlevas av alla som bor i Sverige.

• Överväg att initiera en översyn av familjeåterföreningsdirektivet för att göra det möjligt att informera den som söker uppehållstillstånd på grund av anknytning om makes/sambos tidigare våldsbrottslighet.

• Alla som ansöker om uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning bör få information på sitt eget språk om svensk rätt när det gäller brott i nära relationer, individers (särskilt kvinnors) rättigheter, familjelagstiftning m.m.

• Satsningar från staten och kommunerna på kvinnojoursverksamhet bör i första hand gå till att säkerställa stabil finansiering av ordinarie verksamhet, inte till projekt.

• Förbättra jämställdhetsarbetet i skolan.

• Låt skolundervisningen i sex och samlevnad i större utsträckning ta upp attityd- och värdefrågor och särskilt frågor om relationsvåld.

Förutom arbetsgruppens genomtänkta förslag skulle jag vilja dra en lans för civilkuraget och vänskapen – Helt enkelt – Våga fråga! Erbjud hjälp om du har möjlighet. Lyssna, hjälp till med kontakt med polis eller kvinnojour eller vad som är lämpligt.

Ingen, ingen har rätt att bära hand på någon annan. I synnerhet inte när man påstår sig älska någon!