Här kommer min motion om organdonation

I dag godkände M-gruppen min motion om organdonationer. Den lämnas nu till Regionfullmäktige, som jag hoppas kommer bifalla den

Motion ang organdonationer

En majoritet av Sveriges befolkning uppger att de ställer sig positiva till organdonationer. Socialstyrelsen uppskattar att ca80% av befolkningen är villiga att donera organ.

Dessvärre har inte fler än hälften talat med sina anhöriga om sin vilja till donation. Och endast ca 15% har registrerat sig i Donationsregistret, för att därmed deklarera såväl vilja som motstånd till organdonation. Genom att deklarera sin vilja underlättar man oerhört för såväl anhöriga som slipper ta svåra beslut i en redan svår stund, som för sjukvårdspersonalen.

Organdonationer räddar liv. Bokstavligen talat. Men organdonationer leder också till en oerhört mycket högre livskvalitet för dem som kommer i åtnjutande av dem.

Och inte minst är det en oerhört god samhällsekonomisk affär.Studier från Lunds Universitetssjukhus visar på en ekonomisk besparing enbart inom vården på ca 10 mkr vid en njurtransplantation. Två donerade njurar från en avliden donator ger alltså en ”vinst” till sjukvården på 20 miljoner kronor. Till detta kan läggas övriga samhällsekonomiska vinster i form av lägre sjukskrivningstal, färre sjukpensioneringar, ökade skatteintäkter, mm mm.

Vad gäller tex njurar och levrar  finns också möjligheten att transplantera från levande donatorer (ofta anhöriga). Så mycket som 75% av levern kan tas bort och växer sedan ut igen. Vid levande donationer används ofta ca 25% av levern till barn och 50% till en vuxen. Så många som 40% av njurtransplantationerna på Sahlgrenska sker genom donation från levande donatorer.

Ett av de problem som pekas på är att det fortfarande finns en osäkerhet kring hjärndödsbegreppet. Även inom sjukvården.Sedan 1988 har vi ett dödsbegrepp i Sverige. Detta begrepp innebär att när hjärnan oåterkalleligen är utan syre är man per definition död. Eftersom cirkulation finns kvar i övriga organ en stund till, finns möjlighet att, genom att ta vara på dessa organ för transplantation, rädda svårt sjuka människor till ettlängre och bättre liv.

Regeringen har nu gett i uppdrag åt Socialstyrelsen att se över möjligheter och hinder för en ökad mängd donationer.

Västra Götalandsregionen är genom TransplantationsCentrumoch Donationsenheten ledande inom flera av transplantationsdisciplinerna och har därmed flera Rikssjukvårdsuppdrag. Mycket kunskap och erfarenhet finns samlat genom centrumbildningen och den multidisciplinära enheten. För att stärka vår roll som ledande sjukvårdsgivare och för att öka mängden donationer i såväl länet som landet,föreslår jag Regionfullmäktige besluta att ge Regionstyrelsen iuppdrag att utreda möjligheterna

AttVästra Götalandsregionen tar initiativ till en landsomfattande kampanj för organdonationer, i likhet med AKUT-kampanjen

Att Västra Götalandsregionen själva tar initiativ att visa upp behovet av donationer genom tex utåtriktade aktiviteter runt om i länet i samband med Donationsveckan, v 42

Att Västra Götalandsregionen i sina utbildningar inom sjukvården upplyser om hjärndödsbegreppet och om hur organdonation kan rädda liv