Ansvar för hela Västra Götaland – M-budget 2014

imageModeraterna satsar som alltid mer pengar på sjukvården än den rödgröna regionledningen

– Skillnaderna mellan de politiska partiernas satsningar på sjukvården består. Moderaterna satsar som alltid mer pengar på sjukvården än de rödgröna. Våra extra satsningar inom sjukvården uppgår till 1061 miljoner kronor under 2014. Vi lägger utöver ram 450 miljoner kronor årligen extra till sjukhusen vilket innebär en ramökning under planperioden med totalt 1 350 miljoner kronor. Därtill lägger vi 850 miljoner kronor mer 2014 än 2013 på de lokala hälso- och sjukvårdsnämnderna. Vi finansierar våra satsningar bl a genom att spara på administration och byråkrati. Men det som kanske oroar oss mest är inte det faktum att de rödgröna inte prioriterar sjukvården tillräckligt, utan det faktum att man bygger luftslott. Resurser till de sjukvårdssatsningar som de rödgröna aviserat verkar inte finnas utan de verkar bara vara en mängd tekniska justeringar. Det säger Johnny Magnusson (M) vice ordförande i regionstyrelsen och gruppledare för moderaterna i Västra Götalandsregionen.

– I Västra Götaland fungerar sjukvården generellt sett bra. Samtidigt är det mycket som kan bli bättre. Det är för långa väntetider, för mycket överbeläggningar och brister i samordningen mellan vårdens olika delar. Samtidigt verkar de rödgröna inte ta problemen på allvar. Man låter t ex bli indexuppräkning och nödvändiga förstärkningar inom primärvården – primärvården som bl a ska avlasta akutmottagningarna, säger Martin Andréasson (M) oppositionsråd och ledamot i hälso- och sjukvårdsutskottet.

– De 1350 miljoner kronor som vi förstärker sjukhusen med ska gå till åtgärder för att förbättra omhändertagandet på akutmottagningarna, tillgänglighetssatsningar samt för att förstärka ambulanssjukvården. Arbetet med att införskaffa ytterligare en ambulanshelikopter ska också inledas, fortsätter Andéasson (M).

– Vi är övertygande om att valfrihet och alternativ är bra. Därför vill fortsätta öka valfriheten inom sjukvården och förordar införande av vårdval inom höft- och knäledsplastikoperationer, utprovning av hörapparater, gynekologi och mödravård samt operationer av grå starr, menar Andréasson (M).

– De lokala Hälso- och sjukvårdsnämnderna tillförs drygt 850 miljoner kronor mer i budget för 2014 än för 2013. Grunden för en väl fungerande hälso- och sjukvård är att patientens väg genom vården fungerar problemfritt, även mellan regionen och kommunerna. Det handlar både av hemtagningen av äldre till äldreboenden men även om insatser för att öka ungdomars tillgång till ungdomsmottagningar och Elevhälsan för att motverka den växande psykiska ohälsan, säger Annika Tännström (M) oppositionsråd och vice gruppledare för moderaterna i Västra Götalandsregionen.

– Personalen är sjukvårdens viktigaste resurs. Idag råder brist inte bara på läkare utan även på specialistutbildade sjuksköterskor. Att fler handledare för AT/ST utbildas.I vårt förslag till budget finns en satsning om 15 miljoner kronor årligen till utbildningsinsatser av specialistsjuksköterskor under perioden. Vi vill också se fler handledare för AT/ST blocken, säger Gunilla Levén (M) oppositionsråd och vice ordförande i Personalutskottet.

– Vi vill värna jobblinjen och se satsningar för att bryta utanförskapet. Vi föreslår också att Västra Götalandsregionen tar initiativ till ett gemensamt jobb- och näringslivsprogram ”Handslag för jobb i Västsverige” i samverkan med andra berörda aktörer. Vi vill ta ett helhetsgrepp om frågor som rör ungas möjligheter till arbete bl a ta initiativ till samverkan med andra aktörer kring riktade satsningar mot behörighetsgrundande utbildningar samt satsningar mot KY-utbildningar och yrkesinriktade utbildningar vid Folkhögskolorna och Naturbruksgymnasierna. För riktade åtgärder att minska ungdomsarbetslösheten omfördelar vi årligen 5 mkr. inom Regionutvecklingsnämnden. Därtill vill vi införa studentmedarbetartjäns-ter, utvidga antalet feriepraktikplatser och praktik-platser samt utreda förutsättningarna att t ex i samarbete med Arbetsförmedlingen erbjuda ungdomar nystartsjobb efter avslutad praktik, säger Gunilla Levén (M) oppositionsråd och ledamot i Regionutvecklingsnämnden.

– Infrastrukturen spelar en avgörande roll för att vidga arbetsmarknadsregionerna och hit hör också ett välutbyggt bredbandsnät. Självklart ska regionen arbeta för större infrastrukturinvesteringar. Vi vill att mer resurser avsätts till förskotteringar och tidigareläggningar av infrastrukturinvesteringar. Därtill föreslår vi förstärkningar av kollektivtrafiken för att erbjuda människor en attraktiv kollektivtrafik med hög service före, under och efter resan. För att förbättra kollektivtrafiken tillförs den utöver ram 100 miljoner kronor både 2014 och 2015, avslutar Levén (M).