Skrev i GT häromdagen:

 

…tillsammans med Martih Hesse och Sofie Bickhler, om ett ämne som engagerar oss tre, nämligen ungdomars psykiska hälsa:

 

Möt ungdomarna på deras egen arena

För barn och ungdomar är i dag nätet en självklar “plats” att vara på.

Liksom tidigare generationer möttes på lekplatser, fotbollsplaner eller fritidsgårdar möts de unga i dag på nätet. Utvecklingen är på både gott och ont. För samtidigt som nätet blir en plats att umgås på, att uttrycka sig på, delta konstruktivt, så finns en mörkare sida.
Via datorn har tyvärr trakasserier och mobbning flyttat från skolkorridorerna till det egna hemmet. Detta måste vuxenvärlden kunna möta, till exempel genom att ställa krav på en modernare och mer tillgänglig elevhälsa och barn- och ungdomspsykiatri. I en rapport om psykisk ohälsa i Sverige konstaterade OECD i våras att det är de unga som är värst drabbade. Kritik riktades mot skolhälsovården som saknade tillräckligt med resurser och för att väntetiden till psykolog var för lång.

Ett sätt att göra hjälpen mer tillgänglig är att erbjuda mer psykologhjälp via nätet.
På en del ställen i vår region erbjuds i dag exempelvis KBT behandling via nätet. För ungdomarna är det redan naturligt att använda sig av nätet varför denna möjlighet borde breddas och göras tillgänglig för fler.
Likaså finns mycket goda erfarenheter av umo.se (Ungdomsmottagningen på nätet). Att få ihop sin skoldag kan vara svårt om man inte mår bra. Att passa in besökstider, som inte krockar med skola eller andra aktiviteter, kan också vara svårt. För många är det dessutom stigmatiserande att söka hjälp. De vill inte ha skolkamrater ska se att de uppsöker skolsköterskan, kuratorn eller psykologen.
En undersökning från Uppsala universitet visar att över hälften av ungdomarna med symptom på ångest eller depression överhuvudtaget inte söker hjälp. Två tredjedelar av dem som söker hjälp gör det inte inom barn- och ungdomspsykiatrin, utan vänder sig till bland annat Elevhälsan och primärvården. Även om antalet skolsköterskor och kuratorer ökat under de senaste tio åren upplever elever på många håll att det är svårt att få tid hos Elevhälsan. Ökningen är således uppenbarligen inte tillräcklig för att möta behoven.

Det är viktigt att upptäcka de barn/ungdomar som mår psykiskt dåligt, i tid. Annars är risken stor att den psykiska ohälsan blir desto mer komplex och hänger kvar i vuxen ålder.
Regeringen har satsat 650 miljoner kronor för att stärka elevhälsan och cirka 115 miljoner av dessa bör komma Västra Götalandsregionens 49 kommuner till godo. Vi tror att en översyn av arbetsformerna för såväl elevhälsan som primärvården och den specialiserade vården för unga som lider av psykisk ohälsa är nödvändig. Resurser måste finnas där eleverna finns, och när mobbningen flyttas från klassrummet till nätet behöver elevhälsan finnas tillgänglig där, även efter skoldagens slut. Så låt oss gemensamt, kommuner och region, använda de statliga pengarna på ett sätt som kommer de unga tillgodo.

Annika Tännström
Oppositionsråd (M)
Marith Hesse
Ersättare (M) regionstyrelsen
Sofie Bichler
Distriktsordförande Muf Bohuslän