När sjukvård blir sjuk vård…

Så har då ytterligare en forskningsrapport kommit som bekräftar det vi vetat sedan tidigare – Att medicin skrivs ut som gör människor sjukare än friskare.
En av de kvalitetsparametrar som mäts, för att visa om vi ger bra eller dålig vård till framför allt äldre, är hur många mediciner som ges samtidigt.
Kort och förenklat uttryckt – få mediciner är bra, fler än fem en riskfaktor, fler än tio är dåligt.
I Sverige behandlas 11% av alla personer över 75 år med fler än 10 läkemedel. Var tionde person får dessutom utskrivet läkemedel som är olämpliga för äldre.
Biverkningar av mediciner är en stor anledning till akuta inläggningar på sjukhus av äldre.
Ju fler mediciner, desto större risk för biverkningar.

I nationella jämförelser kommer tyvärr Västragötalandsregionen ut rätt dåligt…
Här skrivs många mediciner ut. Sedan gammalt går västkusten under öknamnet “Valiumkusten” på grund av lite väl stor vilja att skriva ut lugnande medel.

Så, för många och “för fel” läkemedel leder till lidande för patienten och för anhöriga. Det leder till stora kostnader för sjukvården. Både i form av läkemedel, men också (och framför allt) i form av kostnader för inläggning på sjukhus. Återigen förenklat, kostar ett vårddygn nånstans runt 8.000:-.
Vill det sig illa drabbas även kommunen av ökade kostnader, om patienten behöver ökat stöd i hemmet efter utskrivning.

Varje år drabbas ca 100.000 patienter av vårdskador. 3.000 dör varje år av vårdskador.
Den vanligaste vårdskadan är någon form av infektion, näst vanligast är läkemedelsrelaterade skador. På tredje plats kommer kirurgiska skador.

Återigen – onödigt lidande för patienten och stora kostnader för sjukvården. Varje gång en skada uppstår ökar naturligtvis vårdtiderna och därmed kostnaderna. Inte minst viktigt – arbetsbelastningen för personalen ökar. Och är det något som vi behöver slå vakt om så är det personalen inom vården!

Tittar vi ensidigt på pengar, så beräknas vårdskadorna i Sverige kosta någonstans mellan 6,9 och 8,1 miljarder kronor. Om vi BARA tittar på sluten, somatisk vård för vuxna (“vanlig sjukhusvård”). Tillkommer kostnader för skador inom primärvård, öppenvård, psykiatrisk vård och barnsjukvård (Uppgifter från SKL – “Skador i vården – skadeöversikt och kostnad”)

Det är mycket pengar…

Vi pratar mycket om hur sjukvården ska finansieras i framtiden. Vi blir fler. Vi blir äldre. Vi överlever sjukdomar som tidigare var dödliga. Vi lever vidare med sviter efter sjukdomar. Den medicintekniska utvecklingen går framåt, vilket är kanonbra, men leder till ökade kostnader.
Ett sätt att få bukt med ökade kostnader är att se till att undvika sådana kostnader som kan undvikas.

Alltså – se till att människor får rätt medicin, vid rätt tillfälle, i rätt dos. Att se till att patienter inte drabbas av vårdskador, utan istället ges vård.
Att sjukvården inte orsakar sjukdom, utan blir vård, inte sjuk vård.