Tack, regionfullmäktige!

Regionfullmäktige har precis bifallit min motion om upptäckt och åtgärder vid brott mot barn – tack för det!

Jag skrev den här motionen efter att varit på ett seminarium som handlade just om brott mot barn. De siffror som presenterades där var oerhört skrämmande. Du kan läsa några av dem i motionen här nedanför.

Under pauserna diskuterade jag vad vi nyss hört med ett antal poliser som arbetar med utredningar av brott mot barn. Då framkom att det, bland vårdpersonal, fanns en okunskap om hur man bör agera för att underlätta att förövarna kan lagföras. Vårdpersonal är fantastiska på vård! Somliga är också specialiserade på just vård av barn som på olika sätt far illa. Men man är inte alltid medveten om vad som behövs för en snabb och säker rättsprocess, som bör följa efter att barnet fått vård. Det är bakgrunden till min motion.

Och jag är så glad och tacksam över alla remissinstansers mycket gedigna bakgrundsarbete, svar och förslag till utvidgning av åtgärder. Den som önskar läsa allt detta hittar den komplett handlingen på vgregion.se

Så, tack till alla som engagerat sig – och som jag vet kommer fortsätta engagera sig i denna viktiga fråga!

Motion ang utbildning om upptäckt och åtgärder vid brott mot barn

Det är en företeeelse vi helst inte vill ska finnas, men likväl gör den det – våld, övergrepp, brott mot barn.
Mörkertalen är stora, men 2012 anmäldes 18.300 misshandelsbrott mot barn 0-17 år och 7.665 sexuella övergrepp, varav 2.880 våldtäkter. Mörkertalet beräknas vara så stort som uppemot 80%. Anmälningar görs alltså i allt för liten utsträckning. De anmälningar som görs, görs ofta av personal inom skola/förskola, socialtjänst och sjukvård. Som också, enl 14:1 SoL har en skyldighet att anmäla.

Resume-studien visar att prevalensen för att bli utsatt som barn är mellan 15 och 35%, beroende på ålder.

Barn med funktionsnedsättning är mer utsatta för brott. Ibland har de också, pga sin funktionsnedsättning svårt att uttrycka vad de blivit utsatta för och har därmed än svårare att bli sedda och trodda. Barn med psykiska funktionsnedsättning riskerar också att bli skuldbelagda pga utagerande eller s.k gränslöst agerande.

Det är vanligt att barn som blivit utsatta för en form av brott också blir utsatta för fler. Forskning visar att så många som 24% blivit utsatta för fyra eller fler övergrepp under sin barndom.
Det finns ett bevisat samband mellan utsatthet i barndomen och ohälsa/sjukdom i vuxen ålder. Ytterligare en orsak att ingripa i tid, för att förebygga fortsatt och förvärrad ohälsa.

De flesta barn som utsatts för någon form av brott, eller blivit vittne till brott, kommer förr eller senare i kontakt med sjukvården. Inte alltid i direkt anlutning till att brottet begåtts, ibland kommer krisreaktioner senare, tex i form av PTSD (Posttraumatiskt Stressyndrom). Brott mot barn begås dessvärre ofta av någon närstående, vilket försvårar situationen och gör barnet dubbelt utsatt.
Eftersom de flesta barn tar sina föräldrar i försvar, även om de är förövare av brottet, krävs en god kunskap om symptom hos barn som utsatts för brott.
Tonåringar blir ofta utsatta av jämnåriga, vilket också är svårt att hantera, eftersom de har någon form av relation till dessa, som pojk-/flickvän eller kompisar/kompisgäng. För många tycks det också vara svårt att avgöra var gränsen mellan “normalt” och övergrepp går.

Att ha kännedom om hur man går tillväga för att anmäla misstänkta brott och vilka personer inom tex polis och socialtjänst som bör kontaktas, är nödvändigt för en snabb och rättssäker process och inte minst för att förhindra att barnet utsätts för ytterligare brott.

Därför bör Västragötalandsregionen gå i bräschen för att införa obligatorisk utbildning i samtliga vårdutbildningar kring brott mot barn. Såväl kring symptom som praktiskt hanterande vid upptäckt.

Kan brott förebyggas (genom att se risksignaler redan på MVC) eller uppptäckas tidigt (på BVC, inom Primävården, akutmottagningar, slutenvård, BUP mm) så kan barnens livskvalitet höjas radikalt. Att bli sedd och trodd är essentiellt för läkningsprocessen. Att bli ignorerad eller misstrodd försvårar samma process.

Jag föreslår därför fullmäktige besluta

Att skyndsamt utreda möjligheterna att, i samtliga vårdutbildningar, införa en obligatorisk utbildning om symptom, upptäckt och åtgärder för barn som blivit utsatta för brott, våld, övergrepp.