Kvalitet och tillgänglighet i sjukvården

Jag har haft förmånen att delta i en nationell arbetsgrupp med namnet “Kvalitet och tillgänglighet i sjukvården”, ledd av Filippa Reinfeldt.

Här är en kortkort version av arbetsgruppens ställningstaganden, som jag alltså vill arbeta för:

1)      Sverige har på många sätt en mycket bra hälso- och sjukvård. Det innebär inte att det saknas utmaningar. En viktig sådan är att skapa en mer jämlik hälso- och sjukvård. Alla människor i Sverige ska få god sjukvård i tid, oavsett var någonstans man råkar bo. Ett sätt att minska skillnaderna är att införa en patienträttighetslagstiftning. Med en sådan skulle den enskildes rätt till sjukvård lagregleras. Dessutom bör vårdgarantin införlivas i lagstiftningen liksom även att provtagning och utredning får maximala tidsgränser i denna. Den nuvarande vårdgarantins tidsramar ska också väsentligt förkortas.

2)      För att stärka tillgängligheten vill vi öka möjligheten att välja vårdgivare såväl i primärvården som i specialistsjukvården. Det är även viktigt att öka möjligheten att välja vård i annat landsting än det egna och lagstifta om rätten att få vård i annat EU-land istället för den vård som i dag erbjuds i Sverige.

3)      För att varje patient alltid ska ha god information om vilken vård som ges vill vi utveckla de öppna jämförelserna av vårdens resultat, skador och väntetider. En oberoende myndighet bör ta över ansvaret för att detta sker. Över hundra tusen människor beräknas att komma till skada i svensk sjukvård årligen på grund av infektioner, felmedicinering och misstag med mera. Det är därför motiverat att införa en nollvision för skador i vården.

4)      Det är viktigt att göra sjukvården till en mer attraktiv arbetsplats, inte minst för att det har en positiv inverkan på vårdkvaliteten. Viktiga framgångsfaktorer för en attraktiv arbetsgivare är arbetstider, lönesättning, medarbetarnas utvecklingsmöjligheter och det lokala ledarskapet.

5)      I syfte att varje medarbetare ska känna att man har ett reellt inflytande på sin arbetsplats vill vi verka för att landstingen organiserar arbetsplatserna i mindre enheter med kortare beslutsvägar och ett stort mått av delegering. Det är också eftersträvansvärt att få en större mångfald av arbetsgivare inom sjukvården. Det skulle göra det enklare att byta arbetsplats om man inte är nöjd och kunna skapa en press uppåt på lönen i kampen om den ”bästa” arbetskraften. För att utveckla och stärka sjukvårdens ledarskap vill vi genomföra en nationell satsning på ledarskapsutbildning för vårdens ledare på alla nivåer.

6)      Det är viktigt att sjukvårdens medarbetare hela tiden tar till sig nya kunskaper och förbättrar sin utbildningsnivå. Lika självklart är att ansvarstagande och vidareutbildning som är relevant för arbetsgivaren och arbetet ska löna sig. Så ser tyvärr inte verkligheten ut i dag på många håll. Svensk sjukvård ska i högre grad premiera utbildning och kompetens.

7)      För att möta framtidens vårdbehov vill vi aktivera hela Sverige i ett nationellt arbete för att främja hälsa och välmående. Arbetet ska resultera i en nationell handlingsplan för bättre hälsa och samla representanter från hela samhället; hälso- och sjukvården, näringslivet, idrottsrörelsen, skolan, kultursektorn, frivilligrörelsen, politiken etcetera. En nationell samordnare för barn- och ungdomsvården bör inrättas i syfte att förbättra kvaliteten i vården och samarbetet mellan olika aktörer. Skolhälsovårdens roll ska förnyas med mer betoning på prevention och psykisk ohälsa.

8 )      Innehållet i vårdutbildningarna bör utvecklas för att ge medarbetarna redskap att möta en patient med en större grad av delaktighet och medinflytande. Redan på vårdutbildningarna bör en tydlig satsning ske på ledarskap i syfte att både tydliggöra karriärstegen och stimulera till eget ansvarstagande. Det är också viktigt att intensifiera arbetet för att utveckla IT-lösningar och andra tekniska möjligheter inom sjukvården.

9)      De nödvändiga insatserna för att möta de många äldres behov omfattar många olika områden. Det handlar om de äldres aktiva insatser för att vårda den egna hälsan, samhällets förebyggande arbete och vårdens diagnostik, behandling och omvårdnad. Vi vet att det finns brister när det gäller samordningen mellan kommuner och landsting av insatser för äldre. Moderaterna bör därför tillsätta en arbetsgrupp som tittar särskilt på vad som kan göras för att överbrygga denna klyfta. Vi föreslår även att en nationell samordnare tillsätts för att se över vår äldrevård och omsorg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *